Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Her bliver mennesker til...

Nr.Vium-Troldhede Skole

                                                                             

Nr.Vium-Troldhede Skole / Skolevision

 

Anledningen til udarbejdelsen af nærværende skolevision er vedtagelsen af den nye folkeskolereform, som skal implementeres på alle skoler fra august 2014. Skolereformens formål er at tilpasse folkeskolen de nye tendenser i fremtidens samfund. I baggrundsmaterialet for folkeskolereformens tilblivelse peges der blandt andet på følgende tendenser:

Vi skifter i dag løbende job gennem hele livet, og ændringerne på arbejdsmarkedet sker i et stadigt stigende tempo. Livslang læring vil derfor fortsat være et fælles ansvar og et krav til den enkelte. Kreativitet og innovation vil få en stigende betydning, da viden og færdigheder ikke længere slår til. Informationsbearbejdelse - evnen til at søge, vurdere og bruge informationer - vil blive en af fremtidens vigtigste kvalifikationer. Kravet om samarbejde med mange forskellige mennesker i såvel strukturerede organiseringer som i løst koblede netværk - lokalt og globalt - vil være stigende.

Nr.Vium-Troldhede Skole er som organisation en del af denne virkelighed, og skolens vigtigste opgave bliver i den sammenhæng at tilvejebringe rammerne for at eleverne gennem deres skoletid opøver de kompetencer, der bredt kvalifiserer eleverne til med livslyst og engagement at involvere sig i løsningen af de fremtidige udfordringer.

 

Nr.Vium-Troldhde skole i et fremtidsperspektiv

Visionerne for eleverne ved Nr.Vium-Troldhede Skole er, at de skal:

  • lære mere - hver enkelt elev lærer så meget han/hun kan i en mere varieret skoledag, som inddrager det omkringliggende samfund
  • trives bedre – hver elev møder en mangfoldig skole, der satser på glade og motiverede elever og en skole, som elever, forældre og medarbejdere er stolte af
  • opleve en skoledag, der tager afsæt i viden om, hvad der virker, som stiller høje forventninger til alle, og som styrker den enkeltes muligheder, og bryder med den negative sociale arv 

Med denne vision er Nr.Vium-Troldhede Skole klar til åbent at byde fremtiden velkommen. Visionen kræver, at der udvikles nye måder at samarbejde i og om skolen på, og at der tages et fælles koordineret afsæt. Fundamentet i dette arbejde med at videreudvikle læringsmiljøerne er modet til at åbne skolen mod omverdenen, mod den nye viden om læreprocesser og mod de vedvarende forandringer i samfundet. Visionen forudsætter et professionelt praksisfællesskab for leder og medarbejdere, der understøtter tætte elev-voksen-relationer, forældreinddragelse, høj professionel faglighed, inddragelse af evidensbaseret viden, samt et gensidigt engagement med fokus på nye fælles mål. Samarbejdskulturen skal værdsætte modet til at gå nye veje og at risikere at miste fodfæste undervejs i den fælles bestræbelse på at give alle børn mulighed for maksimal læring i trygge omgivelser.

Nr.Vium-Troldhede Skole vil internt og i samarbejde med det omgivende samfund kontinuerligt søge at udvikle sig. Traditionel undervisning og faglig grundviden vil stadig være vigtig, men kan ikke stå alene. Det er derfor nødvendigt at vi som skole skaber en fleksibel og differentieret struktur, organisering og kultur. En folkeskole, der altid søger at håndtere en uforudsigelig fremtid, og en skole, der tager udgangspunkt i den enkelte elevs behov, forudsætninger og udviklingspotentialer – men også en skole, hvor fællesskab, fælles traditioner og grundlæggende værdier opleves som bærende.

Eleven er en aktiv medspiller i eget liv, og modnes gennem sine personlige erfaringer. Læringen foregår i relationen mellem eleven og omverdenen og skabes gennem aktiv deltagelse. En del af elevernes lektielæsning foregår i skoletiden - i skolens lektiecafé. Fremtidens læringsmiljø udnytter i højere grad elev-elevundervisning – også kaldet gensidig undervisning – hvor en elev underviser en anden elev under lærerens supervision, eller hvor et elevteam samarbejder om at løse en opgave.

For at eleverne skal lykkes i skolen, skal deres stemmer høres og inddrages af anerkendende og professionelle voksne. Skoleledelsen og det pædagogiske personales professionelle kompetencer og samarbejde er altafgørende for skabelsen af et optimalt læringsmiljø, hvor alle elever lærer og trives. Nysgerrighed og lysten til at lære understøttes af en positiv grundstemning i et læringsmiljø, der bæres af engagement, anerkendelse, glæde, stolthed og et håb for fremtiden. Alle elever skal gå glade i skole og gå glade hjem.

Nr.Vium-Troldhede Skole har en ambition om at alle skolens elevers lyst til at lære bevares gennem hele skoleforløbet. Motivation bliver her en afgørende faktor for elevernes engagement og arbejdsindsats – for deres udvikling og progression i læring. Som professionelle vil vi udvikle tradition for, at vi som en fremtidsorienteret folkeskole løbende vil give skolens elever feedback og følge op på den enkeltes læreprocesser. Løbende feedback sammen med klare undervisningsmål tror vi på vil give eleverne gode oplevelser med at lære, og medvirke til at Nr.Vium-Troldhede Skole kontinuerligt skaber nye, udfordrende og varierede læringsmiljøer, der understøtter og udvikler elevernes kreativitet og innovative kompetencer. Evnen til at omsætte og anvende kundskaber og færdigheder i relation til konkrete sammenhænge er en grundlæggende forudsætning for elevernes fremtidige kompetenceudvikling. Elevernes ihærdighed og synlige stræben og konkurrence med sig selv om at blive dygtigere hver eneste dag skal italesættes og anerkendes.

Planlægning af læringsforløb, gennemførelsen og evalueringen af disse er en kollektiv proces, hvor personalets kompetencer er altafgørende for, at alle elever lykkes. Fokus er rettet mod læringsmålene og guidning af elevernes læreprocesser frem mod disse mål. Fremtidsorienterede læringsmål fordrer også fremtidsorienterede og fleksible læringsmiljøer. I relation hertil vil Nr.Vium-Troldhede Skole også fremadrettet tænke i helheder og aktivt arbejde for at udnytte sammenhængen og synergien mellem alle skolens daglige aktører og partnere.

Nr.Vium-Troldhede Skole har multifunktionelle rum og udearealer, der understøtter innovation, glæde, begejstring, samskabelse og børns mange forskellige måder at lære på.

Nr.Vium-Troldhede Skole oplever forældrene som en meget vigtig partner i den nye folkeskole. Forældrene udgør en enorm uudnyttet resurse for medarbejderne og skolen som organisation. Forældrene vil få nye roller og ansvarsområder i forbindelse med den åbne skole, og der er potentiale til, at forældrene vil påtage sig et endnu større ansvar for det enkelte barns trivsel, for fællesskabet i klassen og for hele skolens læringsmiljø og kultur. Vi tror på, at Nr.Vium-Troldhede Skoles forældre også fremover vil påtage sig ansvaret for at være elevernes positive rollemodeller. En god forældregruppe gør en stor forskel – ikke kun i forhold til eget barns læring og skoleglæde, men også i forhold til, om skolekammeraterne lykkes.

Nr.Vium-Troldhede Skole er en del af helheden Nr.Vium-Troldhede, hvortil også hører Nr.Vium Børnehus og Troldhede Børnehus samt dagplejen i området. I fællesskab vil vi indenfor helheden samarbejde om den gode overgang og om en tidlig forebyggende indsats i forhold til familier og børn i vanskeligheder. Vi vil i fællesskab understøtte gode livsvaner gennem fokus på læring, sund mad, motion og nære venskaber, så børnenes fysiske og mentale sundhed vægtes.

Nr.Vium-Troldhede Skole har til hensigt bredt at understøtte, at eleverne bliver fortrolige med og aktive brugere af den lokale natur og kultur. Vi vil som skole give eleverne kendskab til lokale styrker og ressourser, og herigennem bidrage til, at de bliver stolte af deres rødder, skolen og kommunen, så de drager videre i deres skoleforløb som positive og stolte ambassadører for deres lokalsamfund.

r.Vium-Troldhede skole vil være kendetegnet ved sine eksterne partnerskaber og netværk. Herved forbindes skolen med lokalsamfundet og samtidig udvikles skolens læringsmiljøer interaktiv mellem eleverne og deres omverden. Vi vil drive udeskole i bred forstand ved at indgå i partnerskaber med virksomheder, enkeltpersoner, kulturinstitutioner, organisationer og foreninger, der i praksis vil fungere som integrerede læringsressourcer og læringsarenaer. Gennem disse partnerskaber lærer eleverne at se muligheder og ressourcer i omverdenen som grundlag for kreativ og innovativ læring og idéudvikling.

 

                          Træd varsomt, thi her bliver mennesker til….